Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.handycure.cz (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

Obchodní firma: Medivital Centrum, s.r.o.
Zastoupená jednatelem společnosti: Martina Grošupová

Sídlo: Kubelíkova 1224/42, Praha
IČ: 24793116
DIČ: CZ24793116

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Doručovací adresa: Medivital Centrum,  s.r.o., Žizníkov 131, 470 01  Česká Lípa
Telefonický kontakt: +420 603 172 191, +420 603 163 741
Kontaktní e-mail: obchod@medivital.cz

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Podmínkami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s Vašimi osobními údaji a souvisejícími právy a povinnostmi.

Úvodní ustanovení

  1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?
   Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – dále jen GDPR.
  2. Co jsou osobní údaje?
   Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu.Osobními údaji jsou:

   • Identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
   • Kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;
   • Další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

Získávání a využívání osobních údajů

  1. Jak získáváme Vaše osobní údaje?
   Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky, případně při zřízení uživatelského účtu.Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.
  2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?
   • Zpracování objednávky zboží
    Pokud se rozhodnete u nás cokoliv koupit, budeme od Vás potřebovat Vaše osobní údaje, které zpracujeme výhradně za účelem rychlého a bezproblémového vyřízení Vaší objednávky. Bez Vašich osobních údajů se jednoduše neobejdeme.Vaše osobní údaje předáme vybranému přepravci, a to výhradně za účelem doručení objednaného zboží.Pokud se rozhodnete zboží, ať už z jakéhokoliv důvodu vrátit nebo reklamovat, zpracujeme Vaše osobní údaje také pro tyto účely. V případě reklamace může navíc dojít k předání některých Vaších osobních údajů také dodavateli reklamovaného produktu, který bude reklamaci vyřizovat.
   • Zákaznická podpora
    Zpracováváme údaje obsažené v komunikaci mezi společností a Vámi, tj. zákazníkem.Zpracováváme kamerové záznamy – společnost umisťuje do svých prodejen a prostor kamery z důvodu oprávněných zájmů, tj. ochrany majetku a života a zdraví osob nacházejících se v monitorovaných prostorách.
   • Cookies
    Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami).
    Použít Vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě Vašeho souhlasu.
  3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?
   Osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

  1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
   Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje jen na základě Vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

   • Prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu obchod@medivital.cz;
   • Písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
   • V případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).
  2. Právo na přístup k osobním údajům
   Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím: 

   • Účel zpracování;
   • Kategorie zpracovávaných osobních údajů;
   • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
   • Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
  3. Právo na opravu
   Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů. 
  4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
   Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje smazali, pokud:

   • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
   • Jste odvolali souhlas se zpracováním;
   • Jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
   • Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni Vaší žádosti vyhovět.
  5. Jak můžete svá práva uplatnit?
   Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.Pokud se zejména Vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

Správa a zpracování osobních údajů

  1. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?
   Jsme správcem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Vaše osobní údaje zpracováváme za účely uvedených v bodě 2. těchto Zásad.Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatřeních proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s požadavky platných právních předpisů.Přístup do Vašeho zákaznického profilu je možný po zadání Vašeho emailu a osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v uživatelském účtu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestliže používáte počítač společně s jinými uživateli. Společnost nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel.
  2. Komu předáváme Vaše osobní údaje?
   V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni Vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. přepravcům (DPD, GLS, Česká pošta, GEIS, Zásilkovna), poskytovatelům platebních služeb za účelem plateb a bankám na základě Vaší objednávky nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Dále také třetím stranám zapojených do zpracování dat (Google, Heureka). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

Soubory Cookies

  1. Co jsou to cookies?
   Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
  2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?
   Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve Vašem zařízení, dokud je nesmažete.Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

   • Cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;
   • Nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
   • Výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;
   • Cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;
   • Funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
   • Cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.
  3. Používané služby společnosti Google
   Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 20. 5. 2018

Menu