Reklamační řád

Jak postupovat v případě reklamace

Reklamační řád obchodní společnosti Medivital Centrum, s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha, IČ 24793116, DIČ CZ24793116, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, vložka C174709 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.medivital.cz, www.tanita.cz, www.handycure.cz (dále též jen „Prodávající“).

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád upravuje blíže vztahy a podmínky vznikající z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady zboží prodaného kupujícímu.

1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je v okamžiku převzetí kupujícím v souladu s kupní smlouvou resp. objednávkou, zejména má jakost a užitné vlastnosti kupujícím požadované, prodávajícím popisované nebo pro věc takového druhu obvyklé a je bez vad.

1.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není v souladu se smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícímu smlouvě, a to dle požadavku kupujícího opravou nebo výměnou věci za věc bezvadnou.

1.4. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou v záruční době při běžném používání zboží.

1.5. Je-li předmětem smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné z důvodu vady, aktuálnosti nebo jiného důvodu, upozorní prodávající kupujícího na vadu a dále za ni nenese odpovědnost. Na ostatní součásti zboží platí stanovená záruka.

1.6. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

2. Ztráta záruky

2.1. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže příčiny závady jsou mimo vliv výrobce-násilné působení na zboží jako náraz, pád, písek, voda apod. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností, škod vzniklých v důsledku neodborného používání zboží, škod způsobených nedodržením návodu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, nešetrným zacházením a neodbornými zásahy do zboží.

2.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Odpovědnost za vady

Prodávající nenese odpovědnost za vady, které vznikly:

3.1. Nevhodným skladováním anebo použitím výrobků prodávajícího v nevhodném prostředí (např. s vysokou relativní vzdušnou vlhkostí přes 50% nebo kolísající teplotou).

3.2. Zboží, které vykazuje vady vzniklé chybnou manipulací uživatele prodávající po dohodě s kupujícím opraví nebo vymění mimo záruku na náklady kupujícího.

3.3 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době, a to prokazatelným způsobem – písemnou formou.

4. Reklamační řízení

4.1. Místem uplatnění reklamace zboží je adresa provozovny prodávajícího: Medivital Centrum, s.r.o., Žizníkov 131, 470 01 Česká Lípa. Písemné oznámení
o zjištěných vadách zboží zašle emailem kupující na email: obchod@medivital.cz.

4.2. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu – fakturu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné a neporušené. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

4.3. Zjištěné vady kupující písemně vyplní v reklamačním protokolu na pokyn prodávajícího. V reklamačním protokolu je kupující povinen uvést veškeré zjištěné vady – o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje. Zvolený nárok nelze dodatečně měnit.

4.4. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu odpovědnosti za škodu na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího.

4.5. Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

4.6. Při zjištění rozdílu v množství, druhu zboží nebo při zjevném poškození (vady zjevné) mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu

4.7 Při nedodržení této lhůty nemusí být reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží – u množstevní vady a výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané – u vady druhové.

4.8. Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona, musí kupující uplatnit nejpozději do konce záruční doby.

4.9. Oprávněnost každé reklamace, posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady a posouzení úměrnosti nároku kupujícího provede odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.

4.10. Reklamaci, včetně odstranění vady, je povinen prodávající vyřídit do 30 dnů ode dne, kdy mu byla zpráva o reklamaci doručena, pokud se s prodávajícím nedohodne na lhůtě delší.

4.11. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uplatněním záruky – dopravné – nese kupující. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do příslušné provozovny prodávajícího a prodávající hradí výdaje za dopravu do provozovny kupujícího.

4.12. Jde-li o vadu odstranitelnou, může se kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny

4.13. Jde-li o vadu neodstranitelnou, pro kterou nelze zboží užívat, má kupující nárok na:

  • výměnu zboží za bezvadné,
  • odstoupení od smlouvy.

4.14. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání zboží k určenému účelu a kupující nepožaduje výměnu věci, má nárok na:

  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy.

4.15. Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení.

4.16. Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny snížené o hodnotu opotřebení a dalších zásahů z jeho strany. Vrátit nelze zboží, které je poškozeno, opotřebováno nebo je nekompletní.

4.17. Datem uplatnění reklamace se rozumí její doručení na adresu provozovny prodávajícího. V době, po kterou je zboží v opravě, záruční doba neběží.

4.18. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava zboží, nikoli jeho vylepšení oproti původnímu stavu.

4.19. Při výměně zboží trvá původně uzavřená smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, proto ani z jedné smluvní strany není nárok na vyrovnání případného cenového rozdílu. Záruční doba začíná znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.

Odstoupení od smlouvy

Pro odstoupení od smlouvy a vrácení peněz v garantované 30 denní lhůtě prosím vyplňte formulář níže. Vyplněný formulář zašlete společně se zbožím.

Reklamační protokol

Pro správné vyřízení reklamace vyplňte formulář níže a vždy nás telefonicky informujte na tel: +420 603 163 741.

Menu